Количка
0 продукта
 

За фирмата

 

Акционерно дружество "ГИМЕКСПОРТ"  е основано през 1993 г. със седалище гр. София. Централният офис и склад на фирмата са в гр.София. Дружеството има традиции и успешно се развива в следните основни направления:

  • строителство на екологични и инфраструктурни обекти
  • търговска дейност с висококачествени продукти и технологии, за промишленото и гражданското строителство, инфраструктурни обекти и селското стопанство

 

„ГИМЕКСПОРТ” АД е член на:

  • Българската Асоциация за Изолации в Строителството
  • Българската Асоциация по Водите
  • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"

 

„ГИМЕКСПОРТ” АД е сертифицирано по три международни стандарта ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление на Качеството, Околната среда и Безопасни условия на труд.

Висшето ръководство на "ГИМЕКСПОРТ" АД официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е документирана, внедрена, поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи под контрола на организацията с цел те да са запознати със своите персонални задължения. Настоящата декларация е достъпна за заинтересованите лица.

Политиката на управление на "ГИМЕКСПОРТ" АД е насочена към осъзнато високо качество на изпълняваните строително-монтажни дейности, пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествени материали и системи, отговарящи както на националното законодателство, така и на европейските изисквания.

Ръководството на "ГИМЕКСПОРТ" АД прилага своята политика във всички направления от своята дейност, като същата се преглежда периодично, за да се осигури, че тя е непрекъснато приложима и подходяща.

Една от стратегическите цели на ръководството е да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики.